Datum 9 Juni 2010
Accepted 12 Juni 2010

Geachte heer RAI,

Graag beantwoorden wij uw reactie via formuliernummer xxxx waarin u schrijft over de ontregeling van het treinverkeer op 30 april 2010 en de vertraging die u heeft opgelopen tijdens deze ontregelde Koninginnedag. Het spijt ons dit te lezen. Graag geven wij u de volgende informatie.

Het spoorverker van en naar amsterdam centraal station en sloterdijk lag sinds drie uur op Koninginnedag stil, nadat er in verschillende treinen aan de noodrem was getrokken en een aantal reizigers daarop besloot hun weg te voet te vervolgen. Het duurde enkele uren voordat de spoorwegpolitie het spoor had vrijgemaakt en het normale treinverkeer weer op gang kon komen. Tijdens deze ontregeling bleek het lastig te zijn om reizigers van de juiste informatie te voorzien, omdat de incidenten elkaar snel opvolgden en het niet duidelijk was wanner de problemen opgelost zouden zijn. Onze excuses voor het ongemak.

Wij betreuren het dat zoveel reizigers de dupe zijn geworden van het wangedrag van enkele medereizigers.

U vraag om restitutie van u vervoerbewijs. Wij zullen aan uw verzoek voldoen volgens de regeling Geld Terug Bij Vertraging. Binnen drie weken zullen wij een totaalbedrag van XXX overmaken op rekening XXXX

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

Directeur Klantenservice.

Translation

Happy to answer your comment using the form xxxx number which you write about disruption to traffic on April 30, 2010 and the delay that you have incurred during this disordered Queens.Sorry to read this. We can give you the following information.

Rail traffic to and from Amsterdam Sloterdijk station and was three hours at Queen’s since stopped, after several trains had pulled the emergency brake and a number of passengers then decided to continue their way on foot. It took several hours before the railway police had the track cleared and normal traffic could be resumed. During this disruption proved difficult for travelers to the correct information because the incidents in quick succession and it was not clear when the problems would be solved. We apologize for the inconvenience.

We regret that many travelers have become the victims of the misbehavior of a few fellow travelers.

You ask for a refund of your ticket. We will respond to your request under the Scheme Cash Back By Delay. Within three weeks we will be a total of about XXXX XXXX to account

We trust you for this service.

Sincerely,

Director of Customer Service.

Advertisements